Загальна кількість переглядів

Wikipedia

Результати пошуку

Translate

Нормативна документація клуба

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ


 27.08.2013

  м. Дніпропетровськ
653  /0/212-13
Про реалізацію інноваційного Проекту
«Шкільна академія підприємництва»

           З метою впровадження в закладах освіти області інноваційного Проекту «Шкільна академія підприємництва», спрямованого на розвиток підприємництва та засвоєння учнями загальноєвропейських рекоменцій  щодо формування необхідних компетентностей  для активного входу на відкритий ринок праці, досягнення успіху в бізнесі та майбутній професійній кар’єрі
НАКАЗУЮ:
1.                Затвердити перелік навчальних закладів області для впровадження в навчально-виховний процес з 01.09.2013 р. інноваційного Проекту «Шкільна академія підприємництва», що додається.
2.                Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романенкові М.І.:
2.1. Розпочати з 01.09.2013 р. підготовку психологів та вчителів економіки до впровадження інноваційного Проекту «Шкільна академія підприємництва».
2.2. Визначити координаторів із впровадження Проекту «Шкільна академія підприємництва».
2.3. Організувати наукову, методичну та консультаційну підтримку навчальним закладам щодо впровадження інноваційного Проекту «Шкільна академія підприємництва».
           3. Керівникам визначених навчальних закладів забезпечити належне виконання в навчальному  процесі  проекту «Шкільна академія підприємництва».
4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Середню В.Г., контроль – залишаю за собою.

Директор департаменту                                                                О.І.ДЕМЧИК

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ 

РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ТУРИСТИЧНОГО СЕРВІСУ"

 

Н А К А З

 

03.07.2013                   м. Дніпропетровськ                            № 297/1

Про створення клубу підприємництва

         З метою удосконалення організації системи позакласної роботи, розвитку творчих здібностей та обдарувань, сприяння саморозвитку й самореалізації  учнів, формування професійних інтересів та нахилів


НАКАЗУЮ:

1.  Створити   учнівський клуб підприємництва  як один з видів позакласної роботи
1.1. Розробити та затвердити  Типове положення про учнівський клуб підприємництва (Додаток 1, 2). 
1.2. На основі Типового положення про учнівський клуб підприємництва   розробити й затвердити   Статут  про клуб з урахуванням специфіки роботи в закладах професійно – технічної освіти.
2. Призначити керівником клубу викладача економіки Костенкову І.С.
3. Долучити до роботи клубу психолога, заступника директора  з  НВР  Кузь Т.Г.
4. Керівнику клубу Костенковій І.С. та заступнику  директора з НВР  Кузь Т.Г. розробити й  надати план роботи клубу підприємництва.
5. Закріпити  для засідань  учнівського клубу підприємництва кабінет 410.
6. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника директора з НВР Кузь Т.Г.


Директор                                                     Н.В.Войтович


ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ 

РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ТУРИСТИЧНОГО СЕРВІСУ  

ПРОГРАМА

ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ ПІДПРИЄМНИЦТВА  ДПТНЗ «ДЦППРКТС»

Реформування українського суспільства є надзвичайно складним і багатоаспектним процесом. Сучасна Україна переходить до принципово нового типу соціально-економічного і політичного розвитку, будівництва громадянського суспільства і правової держави. Основними факторами, які зумовлюють досягнення поставлених цілей і задач, становлять знання, освіта, інтелектуальні здібності, здоров’я, можливість вільної реалізації творчого потенціалу сучасного українця.
Зміни, що відбуваються в українському суспільстві – це соціокультурні трансформації. Змінюються всі типи культури – інтелектуальна, політична, економічна, побутова. Перехідний період стимулює підвищення ролі інститутів, що займаються вихованням всіх цих типів культур, економічної культури тощо. За останні 15 років в незалежній Україні змінилось суспільство, поведінка людей, їх цінності та потреби. Сучасна Україна намагається стати державою з ринковою економікою, але проблемі виховання економічної культури приділяється не належна увага.
Актуальність питання виховання економічної культури полягає в протиріччі між низькою економічною культурою підприємців і відсутністю наукових розробок з виховання економічної культури в учнів, що входять у трудове життя; між обмеженістю загальної і професійної освіти, раніш сформованими проблемами і проблемою інтегративного характеру – «виховання економічної культури», яка знаходиться на зустрічі та поєднанні таких наук, як педагогіка, культурологія і економіка. Головна ідея полягає в тому, що інтегрованим показником ефективності підготовки студентів до праці в нових соціально-економічних умовах є їх економічна культура.
     Економічна культура - це система цінностей та спонукань господарської діяльності, поважне ставлення до будь-якої форми власності, комерційного успіху, як до великого соціального досягнення, створення й розвиток соціального середовища для підприємництва та ін. Економічна культура є історичною категорією загальнолюдського і соціально-класового характеру. Складовою частиною економічної культури є економічне виховання.
Економічне виховання - організована діяльність, спрямована на формування економічної культури учнів. Важливим компонентом економічної культури є економічна свідомість - знання основних законів розвитку ринкової економіки, підвищення ефективності виробництва, перебудови його структури, удосконалення виробничих відносин, системи управління та методів господарювання. Економічна свідомість забезпечує розуміння економічного життя суспільства, перетворення кожного працівника на активного, творчого учасника виробничого процесу. В умовах економічних реформ формування економічної свідомості молоді стає загальним і обов'язковим.
Складником економічної свідомості є економічне мислення - здатність до осмислення явищ економічного життя з урахуванням досягнень науки та техніки. Воно сприяє творчому розв'язанню особистістю економічних проблем, конкретних трудових завдань.
Економічна культура передбачає й формування в студентів певних моральних та ділових якостей, необхідних для їх майбутньої трудової діяльності: суспільної активності, підприємливості, ініціативності, господарського ставлення до суспільного добра, раціоналізаторських здібностей, відповідальності, прагнення до рентабельності, оновлення технологічних процесів і обладнання, продуктивності праці, високої якості продукції, особистого успіху й добробуту.
Системоутворюючими факторами основ виховання економічної культури є: головна мета і ідея роботи; закономірності і принципи; установка на те, що домінантою виховання економічної культури є введення у зміст освіти розділів (модулів) з основ економічної культури, планування, нормування, оплати праці, культури маркетингу, фінансування, відбору кадрів, підприємництва, економічної культури господарювання і аналізу ефективності використання праці.
Таким чином, головними характеристиками виховання економічної культури є:
 1. Виховання цілісної особистості: природних особливостей (здоровя, здібності мислити і правильно діяти); соціальних властивостей (бути громадянином, працівником); властивостей суб’єкту економічної культури (гуманності, духовності, творчості); загальнолюдських цінностей (честь, совість, добро, свобода, справедливість).
 2. Реалізація потреб учнів у  професійному самовизначенні.
 3.  Розвиток мотиваційно-ціннісного відношення до своєї навчальної і професійної діяльності.
 4. Виховання ціннісних орієнтацій і моральних ідеалів, що притаманні кращим зразкам світового бізнесу.
 5. Система виховання економічної культури підкріплюється загальними умовами (соціальними, економічними, культурними) і специфічними (активний настрій, підвищений інтерес).
Ефективність виховання економічної культури учнів вимірюється  за допомогою наступних критеріїв: упевненості в значущості правової культури, наявності практичних вмінь в плануванні, нормуванні, організації оплати і аналізу ефективності праці, наявності знань і вмінь в культурі маркетингу, відбору кадрів, підприємництва, господарювання.
На наш погляд, висока економічна культура дозволить молодій людині легко увійти в будь-яку організаційну культуру, швидко визначити зміст і сутність культури в новій організації, правильно приймати рішення в будь-яких ситуаціях. Учорашній учень - студент в умовах ринку може швидко стати першим керівником. Володіючи високою економічною культурою, він буде чесно вести бізнес, чесно платити податки, достойно вести себе з партнерами, споживачами і постачальниками.
З метою формування економічної культури в ДПТНЗ «ДЦППРКТС» створено клуб підприємництва, який дасть можливість творчого підходу учнів до вирішення економічних проблем, розвитку їх нахилів – здібностей, талантів, формування майбутньої економічної професійної культури. Членство у шкільній академії підприємництва (ШАП)  дасть змогу краще сформувати в учнів практичні навички та вміння, розвивати пізнавальний інтерес, активізувати самостійну діяльність, а в подальшому визначити власне місце у вивчених економічних процесах, зорієнтуватись на ринку праці, визначитись у майбутньому працевлаштуванні, обрати власний спосіб одержання майбутніх доходів.
Отже, економічне виховання шляхом організації роботи клубу підприємництва покликане вирішити такі завдання:
§  ознайомлення молоді із законами ринкової економіки, шляхами підвищення її ефективності, удосконалення виробничих відносин, системою і методами управління виробництвом;
§  формування здатності до економічного мислення, уміння оволодівати новими методами і прийомами праці;
§  виховання почуття й рис ефективного господаря;
§  розвиток здорових матеріальних потреб, умінь розпоряджатися грошима;
§  формування моральних та ділових якостей, необхідних для майбутньої трудової діяльності;
§  виховання дбайливого  ставитися до природи, активної протидії безгосподарництву щодо природних ресурсів;
§  осмислення економічної політики своєї держави.
У сфері особистого життя економічна діяльність передбачає:
§  планування та організацію особистого бюджету, доходів та витрат сім'ї;
§  економічно обґрунтоване оцінювання товарів, які купуються для особистих потреб, їх раціональне використання;
§  раціональне ставлення до свого здоров'я, режиму і способу життя.
Зміст економічного виховання учнівської учнівської молоді навчального закладу обирано, орієнтуючись на суспільна активність, підприємливість, ініціативність, відповідальність, господарське ставлення до особистого та суспільного добра. Важливе значення має розвиток раціоналізаторських здібностей, прагнення працювати рентабельно, оновлювати технологічні процеси та обладнання, підвищувати продуктивність праці, якість продукції, досягти особистого успіху й добробуту.
Як майбутній працівник кожен член клубу має оволодіти такими економічними вміннями: планувати й організовувати свою працю; виконувати свої професійні обов'язки, трудові завдання згідно зі встановленими економічними та іншими нормативами; оцінювати результати своєї праці за відповідними критеріями, шукати шляхи для підвищення її ефективності.
У процесі економічного виховання буде  сформовано здорові матеріальні потреби, які мають гармонійно поєднатися з духовними.
Умови ефективності економічного виховання
Ефективна економічна підготовка молоді вимагає:
§  високого рівня економічної компетенції керівника клубу та психолога та  батьків.
§  залучення молоді до суспільно корисної, продуктивної праці, яка супроводжується засвоєнням знань з економіки й організації виробництва, як у процесі самої праці, так і на заняттях клубу, а також під час екскурсій і краєзнавчих пошуків;
§  прищеплення умінь раціонально вести домашнє господарство, економити матеріальні цінності й час;
§  дотримання економії як у сфері матеріального виробництва, так і у сфері обслуговування.
Критеріями ефективності економічного виховання є висока економічна свідомість особистості, культура її економічного мислення та економічної поведінки, які реалізуються у знанні й розумінні економічних законів, закономірностей економічного буття суспільства, тенденцій їх розвитку, свідомому виборі сфери застосування себе як продуктивної сили з максимальною користю для себе й суспільства.
            Для виконання поставлених цілей клуб здійснює такі форми й методи економічної освіти:
 • поширення  інформації  про діяльність клубу;
 • знайомство з підприємницькими професіями;
 • створення ситуацій для практичного прояву учнями економічної вихованості;
 • систематичне використання ігрових технологій, що формують ділові стосунки;
 • проведення занять з економіки, підприємництва та етики;
 • розвиток підприємницьких рис;
 • участь учнів у олімпіадах, вікторинах, творчих проектах, ярмарках учнівських ідей та бізнес – планів, бізнес проектів, у ділових іграх, конкурсах «Бізнес і підприємництво», «Банк ідей», «Книга ідей»;
 • проведення екскурсій на приватні підприємства та в державні установи;
 • захист проектів;
 • здійснення профорієнтаційної роботи з учнями шкіл.

 Очікувані результати:
 • наявність економічних знань (основ економічної теорії, закономірностей, принципів, методів та засобів економічної діяльності);
 • прояв умінь та навичок практичної економічної діяльності(умінь планувати діяльність, навички наукової організації праці, економічної доцільності);
 • наявність досвіду ділових стосунків;
 • прояв економічно значущих якостей особистості (громадянської ініціативи, передбачуваності, господарського ставлення, організованості, діловитості, творчого ставлення до справи, бережливості, здібності до конкуренції та ін.);
 • соціально – психологічна готовність (наявність внутрішньої впевненості, ціннісних орієнтирів, постійне стремління до професійного росту, відсутність соціального утриманства, потреба в досягненні та прояві умінь в удосконаленні своїх економічних здібностей). 
Затверджено на 
засіданні педагогічної 
ради від 01 липня  2013 року


СТАТУТ КЛУБУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ДПТНЗ «ДЦППРКТС»

I.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Клуб підприємництва – це  добровільне учнівське об’єднання   Дніпропетровського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів туристичного сервісу, який стоврено на засадах інтересів учнівської молоді, які прагнуть розвивати економічні знання, підприємницькі здібності та навички та поширювати економічні знання серед учнівської молоді.
1.2. Повна назва клубу: КЛУБ ПІДПРИЄМНИЦТВА «ВЕКТОР».
1.3. Адреса клубу: 45051, м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська, 7,  ДПТНЗ «ДЦППРКТС», тел.: (056) 377-50-49, е-mail: dptnz@mail.ru, адреса блогу: http://dttspprkts.dloqspot.com
1.4. Клуб працює на добровільній основі за чітко визначеним планом роботи.
1.5. Клуб діє відповідно до програми, статуту та наказу про організацію його роботи
1.6. У основі клубу лежить  ознайомлення молоді із законами ринкової економіки, шляхами підвищення її ефективності, удосконалення виробничих відносин, системою й методами управління виробництвом; формування здатності до економічного мислення, уміння оволодівати новими методами і прийомами праці; виховання почуття й рис ефективного господаря; розвиток здорових матеріальних потреб, умінь розпоряджатися грошима; формування моральних та ділових якостей, необхідних для майбутньої трудової діяльності; виховання дбайливого  ставлення до природи, активної протидії безгосподарництву щодо природних ресурсів; осмислення економічної політики своєї держави.
1.7. Вищим органом у клубі є Рада клубу.
1.
8. Клуб має сформовану групу, яка проводить заняття згідно плану.
1.
9. Форми роботи різноманітні: бесіди, лекції, тренінги, хвилини особистісного зростання, бесіди-діалоги, участь учнів у олімпіадах, вікторинах, творчих проектах, ярмарках учнівських ідей та бізнес – планів, бізнес проектів, у ділових іграх, конкурсах «Бізнес і підприємництво», «Банк ідей», «Книга ідей»; проведення екскурсій на приватні підприємства та в державні установи; захист проектів; здійснення профорієнтаційної роботи з учнями шкіл та ін.

II.   ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Основні цілі клубу підприємництва: розвиток в членів клубу культури підприємництва, необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі; формування навичок конкурентоспроможності та лідерства; розвиток критичного мислення; збагачення та поглиблення знань і вмінь учнів з економіки; обмін досвідом у запровадженні в практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості.
2.2. Для виконання цілей клуб у встановленому порядку здійснює такі завдання: ознайомлення молоді із законами ринкової економіки, шляхами підвищення її ефективності, удосконалення виробничих відносин, системою й методами управління виробництвом; формування здатності до економічного мислення, уміння оволодівати новими методами і прийомами праці; виховання почуття й рис ефективного господаря;
розвиток здорових матеріальних потреб, умінь розпоряджатися грошима; формування моральних та ділових якостей, необхідних для майбутньої трудової діяльності; виховання дбайливого  ставитися до природи, активної протидії безгосподарництву щодо природних ресурсів; осмислення економічної політики своєї держави.
2.3. Клуб самостійно визначає перспективні та поточні завдання, напрями та форми роботи, співпрацює з іншими організаціями на основі спільності інтересів.
2.4. Клуб  може    співпрацювати  з  міжнародними  громадськими  організаціями   та спілками, підтримувати з ними прямі контакти та зв'язки, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародному законодавству.

III.   ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Діяльність клубу базується на таких принципах: демократичності, відповідальності,
індивідуальності, добровільності, цілеспрямованості, рівноправності, повазі до особистої думки та гідності кожного члена клубу, колегіальності у прийнятті рішень, відповідальності кожного за виконання своїх обов'язків та доручень.
 3.2. Президент клубу може застосовувати заходи заохочення своїх членів.

IV.    ЧЛЕНСТВО КЛУБУ

4.1 Особа, що хоче вступити до клубу, складає усну заяву, яка підтверджує бажання вступу та ознайомлення з цілями й основними засадами діяльності клубу.
4.2 Членом клубу може бути людина, яка прагне до самовдосконалення,
саморозвитку.
4.3 Членство у клубі здійснюється на засадах добровільності, толерантності та виконання статутних положень.
 V. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ
Члени клубу зобов’язані:
5.1. Здійснювати свою діяльність на принципах відкритості, активності, співпраці, відповідальності та інших принципах визначених даним Статутом.
5.2. Брати участь у роботі клубу лише за бажанням та без порушень навчально-виховного процессу.
5.3. Виконувати завдання, що отримали на занятті;
5.4. Дотримуватися у своїй діяльності вимог Статуту;
5.5. Підтримувати своїми діями авторитет клубу, дотримуватись дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики.
5.6. Сприяти реалізації цілей клубу.
5
.7. Регулярно відвідувати засідання, брати активну участь у підготовці та
проведенні заходів.
5
.8. Виконувати доручення президента клубу.
5
.9. Працювати над власною самоосвітою та самовдосконаленням,
реалізацією власних потенційних пізнавальних можливостей.
5.10.Поважати ціннісно-світоглядні засади, права та інтереси членів клубу.
5
.11.Дотримуватись норм моралі, високої культури у спілкуванні з колегами, керівниками, викладачами.


Члени клубу мають право:
5.1. Брати участь у всіх засіданнях клубу.
5
.2. Демократично спілкуватися, захищати свою позицію.
5
.3. Виступати на засіданнях клубу з оглядами, обміном думок.
5
.4. Брати участь у складанні та обговоренні плану роботи клубу.
5
.5. Вносити пропозиції щодо діяльності клубу, вдосконалення форм і методів
його роботи.
5
.6. Обирати й бути обраним президентом  клубу.
5.7. Презентувати результати своєї діяльності.
5.8. Отримувати інформацію з питань діяльності клубу.
5.9. Критикувати членів клубу з посиланням на конкретні документи або дії при обговоренні на занятті.
5.10.Отримувати заохочувальні призи.
5.11.Припинити своє членство у клубі:
- за власним бажанням;
- виключення за дії, несумісні з його Статутом;
- тривалої неучасті в роботі клубу (більше одного місяця) без поважних причин.
 5.12. Кількість членів клубу протягом його діяльності може змінюватись, враховуючи вибулих та прибулих учнів.

VI. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КЛУБУ
6.1. Засідання клубу здійснюється один раз на тиждень, але не менше двох разів на місяць згідно регламенту навчального закладу.
6.2. Час занять триває від 45 до 90 хвилин.
6.3. Час зимових та літніх канікул виключається з плану роботи клубу.
6.4. З метою популяризації та результативності діяльності клубу, реалізація його проектів може здійснюватися на засіданнях, а також презентуватися на загальноучилищних заходах і за його межами.

VІІ. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА
7.1. Клуб підприємництва самостійно визначає свою організаційну структуру, керуючись цим Статутом.
7.2. Вищим керівним органом клубу є Загальні збори його членів. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, емблему.
 7.3.Загальні збори є правочинними, якщо у їх роботі беруть участь більше половини членів клубу.
7.4.Рішення про прийняття Статуту клубу, внесення до нього змін та доповнень, про припинення діяльності клубу приймаються на Загальних зборах більшістю членів клубу, не менше, ніж 2/3 від чисельності членів.
7.5.Інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Загальних зборів. Процедура голосування визначається Загальними зборами клубу.
7.6. Загальні збори можуть прийняти рішення з усіх питань діяльності клубу.
7.7. Керівними органами є Рада клубу, яка обирається на Загальних зборах. Рада клубу здійснює діяльність по організації функціонування клубу. Клуб та раду очолює президент.

VIІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
            Діяльність клубу може бути припинена у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією. Клуб  буде реорганізований або ліквідований на підставі рішення Загальних зборів.

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ
            Зміни та доповнення до Статуту клубу затверджуються Загальними зборами. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 від кількості членів клубу.
Затверджено на
засіданні педагогічної
ради від 01 липня  2013 року.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ


НАКАЗ

__27.08.2013

  м. Дніпропетровськ
653  /0/212-13

Про реалізацію інноваційного Проекту
«Шкільна академія підприємництва»

           З метою впровадження в закладах освіти області інноваційного Проекту «Шкільна академія підприємництва», спрямованого на розвиток підприємництва та засвоєння учнями загальноєвропейських рекоменцій  щодо формування необхідних компетентностей  для активного входу на відкритий ринок праці, досягнення успіху в бізнесі та майбутній професійній кар’єрі

НАКАЗУЮ:
1.                Затвердити перелік навчальних закладів області для впровадження в навчально-виховний процес з 01.09.2013 р. інноваційного Проекту «Шкільна академія підприємництва», що додається.
2.                Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романенкові М.І.:
2.1. Розпочати з 01.09.2013 р. підготовку психологів та вчителів економіки до впровадження інноваційного Проекту «Шкільна академія підприємництва».
2.2. Визначити координаторів із впровадження Проекту «Шкільна академія підприємництва».
2.3. Організувати наукову, методичну та консультаційну підтримку навчальним закладам щодо впровадження інноваційного Проекту «Шкільна академія підприємництва».
           3. Керівникам визначених навчальних закладів забезпечити належне виконання в навчальному  процесі  проекту «Шкільна академія підприємництва».
4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Середню В.Г., контроль – залишаю за собою.

Директор департаменту                                                                О.І.ДЕМЧИК

ЗАВІЗУВАЛИ:

Заступник директора департаменту –
начальник управління науки, вищої
та професійно-технічної освіти                                           Л.А.Кравченко

Начальник управління дошкільної,
позашкільної та загальної середньої освіти                       В.Г.Середня

Заступник начальника управління
дошкільної, позашкільної та загальної
середньої освіти – начальник  відділу
загальної середньої освіти                                                    С.В.Гаврилюк

Завідувач сектору позашкільної
освіти та виховної роботи                                                     К.Є.Федорченко

Начальник відділу
професійно-технічної освіти                                                 В.І.Скляр


Виконавець:
Проректор з наукової роботи
та інтелектуальної власності
Дніпропетровського обласного
інституту післядипломної
педагогічної освіти                                                                В.В.МорозоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
від27.08.2013653 /0/212-13
ПЕРЕЛІК
навчальних закладів області для впровадження інноваційного Проекту
«Шкільна академія підприємництва»
№ з/п
Навчальний заклад
Директор
П.І.Б. вчителя
Посада
Адреса навчального закладу

м. Дніпропетровськ

1.
КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій»
Волкова Людмила Василівна
1. Бабець Марина Олександрівна
керівник гуртка «Прикладна економіка»
м. Дніпропетровськ, вул. Ульянова, 4

2. Янченко Валентина Миколаївна
керівник гуртка
«Психологія»

2.
Навчально-виховний комплекс №61 «Техніко-економічний ліцей-загальний
навчальний заклад І-ІІ ступеню» Дніпропетровської міської ради
Гавриш Світлана Андріївна
1. Лях Наталія Василівна
психолог
м. Дніпропетровськ, вул. Єрмолової, 50

2. Андрущенко Олена Борисівна
вчитель економіки

3.
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпропетровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів туристичного сервісу»
Войтович
Ніна Василівна
1. Кузь Тамара Григорівна
заступник директора з навчально-виховної роботи, психолог
м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська,7

2. Костенкова Ірина Сергіївна
вчитель економіки

4.
Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти
Стрілець Олександр Іванович
1.Савченко Юлія Олександрівна
психолог

м. Дніпропетровськ, вул. Алтайська, 6-а

м. Кривий Ріг

5.
ПНЗ МПДЮТ «Горицвіт»
Євдокимова Наталія Степанівна
1. Вишенська Аліна Петрівна
практичний психолог
м. Кривий Ріг,
 вул. Ватутіна, 33

2. Кравченко Вікторія Дмитрівна
керівник студії краси та стилю

6.
Криворізька ССЗШ №9 з поглибленим вивченням економіки, права та іноземних мов
Лозівець Інеса В’ячеславівна
1. Подзолкова Ірина Анатоліївна
практичний психолог
м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, Дніпропетровське шосе, 32

2. Коваленко Ірина Володимирівна
вчитель економіки

м. Жовті Води

7.
Ліцей природничо-наукового навчання
Добровольський Володимир Васильович
1. Присяжна Ірина Вікторівна
вчитель економіки
м. Жовті Води,
 вул. Гагаріна, 36

2. Сушко Олена Миколаївна
практичний психолог

м. Марганець

8.
Ліцей – «СЗШ 10»
Жадько Олена Анатоліївна
Вітько Ольга Іванівна
вчитель економіки, психолог
м. Марганець,
 Бульварна, 1

Солонянський район

9.
КЗО «Привільнянська СЗШ»
Бойда Ірина Григорівна
1. Сокур Лілія Василівна
практичний психолог
с. Привільне, Солонянський район,
вул. Центральна, 1
2. Бойда Ірина Григорівна
вчитель економіки
Томаківський район

10.
Томаківська ЗОШ №2
Шевченко Тетяна Юріївна
1. Горб Ірина Степанівна
практичний психолог
смт Томаківка,
Томаківський район,
вул.
Б. Хмельницького, 66-А
2. Мартинова Віта Василівна
вчитель економікиНачальник управління дошкільної,
позашкільної та загальної середньої освіти                                         В.Г.СЕРЕДНЯ 
 


Немає коментарів: